Štatút a pravidlá súťaže

Štatút a pravidlá súťaže

Štatút a pravidlá súťaže

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže.

Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu objednávateľa a usporiadateľa.

 

1 Usporiadateľ a organizátor

1.1 Usporiadateľom súťaže v ČR i na Slovensku, je Fosfa a.s. so sídlom Břeclav - Poštorná, Hraničná 268/120, PSČ 691 41; IČ: 00152901 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

1.2 Organizátorom súťaže je firma Slovenská produkčná, s.r.o., Budějovická 409/1, 14000 Praha 4; IČ: 49702963 (ďalej len "Organizátor").

 

2 Opis, doba a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž. Tieto pravidlá upravujú súťaž ,, Kto v období od 23. 2. do 1. 3. nakúpi v našom e-shope produkty nad 50 EUR, zaradí sa do žrebovania o 2 darčekové balíčky ".

2.2 Súťaž prebieha v čase od 23.2.2018 od 10:00 do 1.3.2018 do 00:00.

2.3 Tieto pravidlá sú zverejnené na webe feeleco.cz.

 

3 Podmienky účasti

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Českej a Slovenskej Republiky v tom čase starší ako 18 rokov, ktorý vo vyššie uvedenom termíne nakúpi na eshope feeleco.com produkty za minimálne 50 EUR alebo feeleco.sk produkty za minimálne 50 eur.

3.2 Súťažiaci sa nemôže súťaže zúčastniť opakovane; súťažiaci môže v rámci celej súťaže získať iba 1 výhru.

3.3 Účasť v súťaži automaticky znamená súhlas s pravidlami súťaže a s účasťou v súťaži. Účasť v súťaži nie je spoplatnená. Podmienkou účasti v súťaži nie je zaplatenie akéhokoľvek vkladu.

3.4 O vyradenie zo Súťaže rozhoduje Usporiadateľ alebo Organizátor; rozhodnutie o vyradenie zo Súťaže je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. O vyradení možno rozhodnúť kedykoľvek až do prevzatia Výhry. Vylúčenej, či vyradenej osobe nemôže vzniknúť nárok na Výhru v Súťaži. Pokiaľ dôjde k vyradeniu vylosovaného Výhercu, žrebuje sa Výherca nový.

 

4 Výhra

4.1 Výhrou v rámci nákupu na slovenskom eshope feeleco.com sú 2 balíčky produktov Feel Eco. Výhrou v rámci nákupu na slovenskom eshope feeleco.sk sú 2 balíčky produktov Feel Eco. Celkom sú teda v súťaži 4 balíčky produktov Feel Eco.

4.2 Zloženie darčekového balíčka.

Jeden výherný balík obsahuje tieto produkty:

  • Prací gél color 1,5l
  • Odstraňovač škvŕn 800g
  • Aviváž ovocie 1l
  • Čistič skiel
  • Komplexný čistič povrchov
  • Prostriedok na riad, uhorka 500ml

 

5 Výhercovia

5.1 Výhercovia sa stanú Tí, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené podmienky súťaže a budú vyžrebovaní.

5.2 Žrebovanie. Z účastníkov súťaže budú určení Výhercovia pomocou generátora náhodných čísel.

5.3 Generátor náhodných čísel je výpočtové zariadenie, ktoré generuje rad náhodných čísel, tj. Čísel, ktoré postrádajú akýkoľvek vzor (sekvenciu, predvídateľnosť). Generátor náhodných čísel najprv zoradí všetkývh súťažiacich podľa času odoslania objednávky, následne všetkým týmto zákazníkom priradí poradové číslo vzostupným radom; Z takto priradených čísiel vygeneruje náhodné číslo určujúce Výhercu.

 

6 Oznámenie o výhre a jej doručenie

6.1 Výhercovia budú kontaktovaní emailom prípadne doporučeným listom zaslaným poštou v rámci SR alebo slovenskou poštou v rámci SK, na adresu uvedenú pri ich výhernej objednávke.

6.2 Kontaktovanie výhercov bude prebiehať v čase od 5.2.2018 vyššie uvedenými spôsobmi

6.3 Výhra bude výhercom doručená službami Slovenskej pošty

 

7 Všeobecné ustanovenia:

7.1 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

7.2 Súťažiaci nákupom produktov nad 50 EUR udeľuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu meno, priezvisko a adresa, Slovenská produkčná, s.r.o., Budějovická 409/1, 14000 Praha 4; IČ: 49702963, ako správcovi, za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a rozoslanie výhier. Po pominutí účelu budú osobné údaje zlikvidované. Spracovateľom je Usporiadateľ prípadne iný poverený subjekt. Účasťou v súťaži každý súťažiaci potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. Najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z § 11 a § 21 tohto zákona. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa súťažiaci môže na správcu obrátiť. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov.

7.2 Výhry nemožno alternatívne vyplatiť v hotovosti. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky poštou nedoručené, stratené či poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, tj. Napr. Nebudú k zastihnutiu alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými problémami, má právo usporiadateľ súťaže použiť na iné účely podľa vlastného uváženia.

7.3 Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi; v prípade zasielania výhry okamihom odovzdania na prepravu. Usporiadateľ ani objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhier. Usporiadateľ na vlastné náklady vysporiada prípadnú zrážkovú daň z výhier, ak sa zo zákona vypočítava.

7.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa pravidiel tejto súťaže, stráca súťažiaci nárok na výhru.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, doporučovaná, spravovaná alebo inak spájaná so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi a objednávateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook nemá v súvislosti s usporiadaním súťaže voči súťažiacim žiadnu zodpovednosť

V Prahe dňa: 23.2.2018

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.