INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA

v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“)

 

1.     Komu udeľujete svoj súhlas?

Svoj súhlas udeľujete spoločnosti Fosfa a. s., IČO: 001 52 901, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná (ďalej len „správca“).

2.     Aké informácie spracovávame?

osobné údaje spracovávame na

a.      plnenie zmluvy a poskytovanie služieb, zaistenie prevádzkových činností, vymáhanie pohľadávok a splnenie právnych povinností v prípade, že ste uzavreli so správcom kúpnu zmluvu;

 

b.     marketingové účely v prípade, že ste súhlasili so zasielaním obchodných oznámení.

3.     Z akých zdrojov osobné údaje získavame a pre aké?

Osobné údaje získavame:

a.       priamo od Vás, na základe údajov, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, a z verejných zdrojov, a to s cieľom spracovávania údajov zo zmluvy, na ktorej základe Vám poskytujeme služby alebo ponuky produktov a služieb, riadnej prepravy tovaru, poskytovania spotrebiteľského úveru a podobného účelu tretím osobám, a to poskytovateľom služieb rozosielky obchodných oznámení, služieb zákazníckej podpory, dopravcom, splátkovým spoločnostiam, bankovým inštitúciám a poisťovniam, prípadne na účely prípadného vymáhania splatných pohľadávok zo Zmluvy. Inak zo strany predávajúceho nedochádza k predávaniu či prenajímaniu osobných údajov v prospech tretej strany.

 

b.     priamo od Vás a z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a používateľských testovaní, od spolupracujúcich tretích strán, alebo z vlastnej činnosti, a to spracovaním a vyhodnocovaním Vašich ostatných osobných údajov, a to na základe Vami udeleného súhlasu so zasielaním obchodných oznámení s cieľom zasielania obchodných oznámení. Činnosti spadajúce pod tento účel zahŕňajú najmä marketingové spracovanie, profilovanie štatistickej a matematickej analýzy, reporting a pod., s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

 

 

4.     Akými spôsobmi Vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovanie Vašich osobných údajov môže byť tak manuálne, ako aj automatizované a prebieha v informačných systémoch správcu. Vaše osobné údaje sú spracovávané najmä vybranými zamestnancami. Vedľa toho využívame tiež tretie osoby, ako sú spracovatelia, ktorých zoznam je priebežne aktualizovaný. Tretími osobami sú osoby uvedené v Zozname spracovateľov, ktorými sú najmä subjekty pôsobiace v oblasti výskumu trhu, médií a verejnej mienky, sponzori či obchodní zástupcovia. Pred odovzdaním osobných údajov tretej osobe je vždy s touto osobou uzatvorená písomná zmluva upravujúca spracovanie osobných údajov zaisťujúca záruky na spracovanie osobných údajov a dodržiavanie spracovania osobných údajov v súlade so zákonom.

 

5.     Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?

 

 Vaše osobné údaje spracovávané s cieľom plnenia zo zmluvy alebo s cieľom ponúkania produktov a služieb neodovzdávame iným správcom (osobám, ktoré by Vaše osobné údaje ďalej spracovávali) a môžeme ich odovzdávať iným správcom len v súvislosti s plnením našich zákonných povinností (najmä odovzdávanie orgánom štátnej správy, držiteľom licencií podľa energetického zákona a pod.).

 

 

6.     Aké máte práva v súvislosti s uchovávaním Vašich osobných údajov? POUČENIE

1.     Ak požiadate o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, spoločnosť Vám takú informáciu bez zbytočného odkladu poskytne. Obsahom informácie bude vždy oznámenie o:

a.      účele spracovania osobných údajov;

b.     osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji;

c.      povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania urobené úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vášho práva a oprávnených záujmov; a

d.     príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov.

 

2.     Máte tiež právo:

a.      na prístup k osobným údajom;

b.     požadovať opravu osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov; a

c.      kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti.

 

3.     Ak sa domnievate, že spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete:

a.      požiadať spoločnosť o vysvetlenie;

b.     požiadať spoločnosť, aby odstránila takto vzniknutý stav (najmä môžete požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov); alebo

c.      sa obrátiť s podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.