VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Fosfa a.s.

so sídlom: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav - Česká republika

IČO: 00 152 901 DIČ: CZ 00152901

zapísaná v: obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, spisová značka B 224

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Na základe Kupnej zmluvy // objednávky č. ______________ zo dňa ___________, ktorá mi bola potvrdená // zo dňa _______________ som si kúpil nasledujúci tovar:

______________________________________________________________________________________________

S odkazom na všeobecné obchodné podmienky dodávateľa týmto od zmluvy odstupujem v lehote 14 dní od:

1. uzavretia zmluvy
2. prevzatia tovaru

A to:
1. bez udania dôvodu
2. z dôvodu
__________________________________________________________________________________________

Tovar mi bol doručený dňa _____________________________

Tovar mi doteraz nebol doručený.

Tovar vrátim:

1. poštou
2. na predajni
3. inak – uveďte spôsob:________________________________

 

Prosím o vrátenie kúpnej ceny na č.ú. _____________________________ vedený u ______________________

 

V_____________  dňa _____________           Podpis: __________________________

 

Zákazník:

meno a priezvisko / názov: ______________________________________________________

dátum narodenia / IČO: ___________________________________________________________

adresa miesta trvalého bydliska / sídlo:______________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy - k stiahnutiu v pdf