Marketingový súhlas

MARKETINGOVÝ SÚHLAS

udelený v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“)

 

 správcovi Fosfa a. s.

so sídlom: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav – Česká republika

IČO: 00 152 901, DIČ: CZ 00152901

zapísaná v obchodnom registri Krajského súde v Brne, spisová značka B 224

 

Týmto poskytujem podpisom tohto dokumentu spoločnosti súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a manuálne i elektronicky spracovaním osobných údajov za nižšie uvedených podmienok:

 

ÚČELOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SA ROZUMIE PONUKA PRODUKTOV SPOLOČNOSTI. Činnosti spadajúce pod tento účel zahŕňajú najmä marketingové spracovanie, analýzy a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku mojim potrebám a skvalitniť poskytované služby, vrátane zasielania tzv. newsletterov, prípadne iných obchodných oznámení.

 

Údaje, ktoré budú na základe môjho súhlasu spracovávané, zahŕňajú meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa i obchodnú firmu, IČO a sídlo), dátum narodenia, kontaktné údaje (najmä poštová adresa, telefón alebo e-mail), informácie o využívaní produktov a služieb, informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iné interakcie medzi mnou a spoločnosťou, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, a ktorý prehliadač používam.

 

Tento marketingový súhlas nahradzuje doterajší súhlas, ktorý som udelil/a spoločnosti už v minulosti. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať. Zostáva v platnosti po dobu využívania produktov a služieb spoločnosti a nasledujúce 3 roky potom, alebo do doby, dokiaľ ho neodvolám. V prípade, že sa nestanem Vaším zákazníkom, bude môj súhlas platiť 3 roky od udelenia.

 

Udelením tohto súhlasu potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach a bol/a som informovaný/á o tom, ako sú moje osobné údaje spracované, a súhlasím s odovzdaním mojich osobných údajov spolupracujúcim tretím osobám. Zároveň prehlasujem, že som bol/a poučený/á okrem iného o svojich právach a že som bol/a informovaný/á o tom, že aktuálne znenie dokumentu Informácie o spracovaní osobných údajov môžem kedykoľvek získať na webových stránkach www.feeleco.com.

 

Bol/a som poučený/á o svojich právach, najmä o svojom práve tento súhlas kedykoľvek odvolať a to aj bez udania dôvodov, o práve prístupu k týmto údajom, práve na ich opravu, o tom, že poskytnutie osobného údaja je dobrovoľné, práve na oznámenie o tom, ktoré osobné údaje boli spracované a na aký účel. Ďalej potvrdzujem, že som bol poučený o tom, že ak zistím alebo sa budem domnievať, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžem požiadať uvedené inštitúcie o vysvetlenie, požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Bol/a som poučený/á o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a dodržiavať bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov.