Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ servera www.feeleco.sk vám garantuje maximálnu bezpečnosť vami poskytnutých dát. Osobné dáta spotrebiteľa sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom. Prevádzkovateľ garantuje, že neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.

Registráciou a/alebo nákupom súhlasíte so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v registračnom formulári správcom – spoločnosťou Fosfa a. s., so sídlom Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, prípadne aj prostredníctvom spracovateľa, pre marketingové účely, teda pre ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o konaných akciách a iných aktivitách a zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa všetkých výrobkov a služieb správcu prostredníctvom elektronických prostriedkov na dobu do odvolania súhlasu, najviac na 10 rokov.

Registráciou a/alebo nákupom beriem na vedomie, že mám najmä tieto práva:

  • že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že svoj súhlas môžem kedykoľvek na adrese správcu bezplatne odvolať alebo môžem odmietnuť súhlas s využitím svojho elektronického kontaktu na zasielanie obchodných oznámení aj pri zasielaní každej jednotlivej správy, 
  • že mám právo na prístup k svojim osobným údajom a ak požiadam správcu o informáciu o spracovaní mojich osobných údajov, je správca povinný mi túto informáciu bez zbytočného odkladu poskytnúť, 
  • že mám právo na opravu, doplnenie alebo likvidáciu týchto osobných údajov a blokovanie nesprávnych údajov, ak sú spracovávané v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života,
  • že môžem požiadať správcu o vysvetlenie alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievam, že správca moje práva porušuje.