Pravne informacie

Plné znenie vyhlásenia, ktoré je automaticky pridávané ku každému emailu odoslanému zo spoločnosti Fosfa a.s., značky Feel Eco.

Tento e-mail a akékoľvek k nemu pripojené dokumenty môžu byť dôverné a sú určené len jeho adresátom.

Ak ste obdržali tento e-mail omylom, informujte láskavo okamžite jeho odosielateľa. Obsah tohto emailu vrátane príloh aj jeho prípadnej kópie vymažte zo svojho systému.

Ak nie ste zamýšľaným adresátom tohto emailu, nie ste oprávnený tento email akokoľvek užívať, rozširovať, kopírovať alebo zverejňovať.

Odosielateľ e-mailu nezodpovedá za eventuálnu škodu spôsobenú modifikáciami či oneskorením prenosu e-mailu.

V prípade, že je tento e-mail súčasťou obchodného rokovania:

- vyhradzuje si odosielateľ právo ukončiť kedykoľvek rokovania o uzavretí zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu aj bez uvedenia tohto dôvodu.
- a ak obsahuje ponuku, je adresát oprávnený ponuku bezodkladne prijať; odosielateľ tohto e-mailu (ponuky) vylučuje prijatie ponuky zo strany príjemcu s dodatkom či odchýlkou.
- trvá odosielateľ na tom, že príslušná zmluva je uzavretá až výslovným dosiahnutím zhody na všetkých jej náležitostiach.
- odosielateľ tohto emailu informuje, že nie je oprávnený uzatvárať za spoločnosť žiadne zmluvy s výnimkou prípadov, keď k tomu bol písomne ​​splnomocnený alebo poverený a také poverenie alebo plná moc boli adresátovi tohto emailu prípadne osobe, ktorú adresát zastupuje, predložené alebo je ich existencia adresátovi či osobe ním zastúpenej známa.