Reklamačný poriadok

V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov dodávateľa je spotrebiteľ povinný skontrolovať, či tovar nevykazuje zjavné chyby, ktoré bránia jeho používaniu. Ak áno, nie je spotrebiteľ povinný tovar prevziať a spíše s prepravcom zápis o poškodení/chybe. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy, resp. pred jeho prevzatím je spotrebiteľ povinný ihneď informovať tiež dodávateľa na nižšie uvedených kontaktoch, ktorý je povinný dodať ihneď bezchybný tovar.

V prípade výskytu skrytej chyby zistenej spotrebiteľom po prevzatí tovaru, môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu písomne alebo e-mailom. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje spotrebiteľ na adrese: Fosfa a. s., Břeclav-Poštorná, Hraniční 268/120, PSČ 691 41 alebo na e-mailovej adrese: info@feeleco.com . Oznámenie o chybách musí obsahovať: meno spotrebiteľa, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby a popis toho, ako chyba vznikla. Obratom po prijatí oznámenia o chybách dodávateľ informuje spotrebiteľa o následnom postupe v závislosti od druhu tovaru, najmä o tom, kam má spotrebiteľ chybný tovar doručiť (sídlo dodávateľa, predajňa dodávateľa alebo autorizovaný servis a pod.). Na úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby spotrebiteľ bol schopný predložiť daňový doklad – faktúru, spoločne s tovarom.

V prípade, že tovar je treba poslať späť dodávateľovi, je spotrebiteľ povinný tovar zabaliť do originálneho obalu. V prípade, že spotrebiteľ nedodrží toto ustanovenie, zodpovedá spotrebiteľ za možné vzniknuté škody a reklamácia nemusí byť uznaná. V závislosti od druhu chýb a povahy tovaru, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, bude oprávnená reklamácia riešená výmenou tovaru, primeranou zľavou z kúpnej ceny, bezplatným odstránením chýb opravou či vrátením zaplatenej kúpnej ceny, a to podľa voľby spotrebiteľa.

Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční lehota je 24 mesiacov, ak nie je na obale tovaru uvedené inak. Dodávateľ garantuje spotrebiteľovi, že tovar v okamihu prevzatia bude mať minimálne 3/4 záručnej lehoty pred sebou.

Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia, prípadne odo dňa odovzdania reklamovaného tovaru.

Ak je reklamácia dôvodná, dodávateľ v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku vyzve spotrebiteľa, aby si opravený alebo vymenený tovaru vyzdvihol, prípadne tovar zašle spotrebiteľovi na jeho náklady poštou na adresu určenú spotrebiteľom.

Ak dodávateľ reklamáciu neuzná, oznámi to spotrebiteľovi v primeranej lehote. Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie dodávateľ spotrebiteľovi oznámi, koľko by stála výmena tovaru.

Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť dodávateľovi, či žiada uskutočniť výmenu za úplatu, inak je povinný si tovar v rovnakej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť dodávateľovi adresu, kam má byť tovar zaslaný. Náklady spojené s vrátením tovaru spotrebiteľovi nesie spotrebiteľ.