Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.feeleco.com je Fosfa a. s.

sídlo: Břeclav – Poštorná, Hraniční 268/120,PSČ 691 41

IČO: 00152901

DIČ: CZ 00152901

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn. 224

 

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.feeleco.com a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej len „dodávateľ“, alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúceho (ďalej len „zákazník“). 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.feeleco.com je Fosfa a. s., sídlo: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, IČO: 00152901, DIČ: CZ 00152901, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn. 224 

Dodávateľ je platcom DPH.

 

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodávať len ten tovar riadnej kvality, ktorý si zákazník objednal prostredníctvom internetového obchodu www.feeleco.com lebo www.feeleco.sk.

 

Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že bude uverejňovať skutočné a konečné ceny, ktoré zákazník zaplatí za tovar a za dopravu. 

 

B. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou záväzkov zo zmlúv uzatváraných so zákazníkom podľa zákona č. 89/2012 Z. z., občianskeho zákonníka, v platnom znení a súvisiacimi predpismi ČR na ochranu zákazníka. Ak má zákazník obvyklé bydlisko mimo územia ČR, rozhodné právo pre práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bude stanovené na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem (najmä nariadenie Rím I).

 

Objednávanie vybraného tovaru prebieha prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý vyvoláte na obrazovke „Ukázať košík“ stlačením na odkaz „Objednať“. Tento odkaz sa zobrazuje len v prípade, ak má zákazník vybraný tovar uložený v košíku.

 

Zákazník je povinný objednávkový formulár dôkladne vyplniť. Povinné údaje sú označené hviezdičkou a bez ich uvedenia nemožno objednávku uskutočniť. Po vyplnení formulára je treba kliknúť na tlačidlo „Pokračovať“ a po skontrolovaní správnosti vyplnených údajov odoslať objednávku tlačidlom „Odoslať objednávku“. Po prijatí objednávky príde zákazníkovi potvrdzovací e-mail, ktorý obsahuje zhrnutie objednávky a platobné údaje. Ak zákazník potvrdzovací e-mail nedostane do niekoľkých minút, je treba skontrolovať, či bol e-mail vyplnený vo formulári správne; ak nie, nebola objednávka správne odoslaná a nemôže byť zrealizovaná.

 

Potvrdená objednávka, je považovaná za záväznú. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami.

 

Objednávka sa v momente podania stáva návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke.

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. 

 

Kúpna zmluva vzniká v okamihu doručenia potvrdenia prijatia záväznej objednávky zo strany dodávateľa.

 

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári, prípadne Podniková predajňa Fosfa v Břeclavi, ak je zákazníkom zvolené ako spôsob doručenia „Osobný odber“.

Všetky ceny tovaru uvedené v našom obchode sú konečné – vrátane DPH.

 

Internetový obchod www.feeleco.com a internetový obchod www.feeleco.sk obsahují všetky informácie nutné na uzatvorenie zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzujú záväzné právne predpisy. Dodávateľ dodáva zákazníkovi spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list a dodací list.

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka okamihom jeho zaplatenia alebo okamihom jeho prevzatia, vždy však tým, čo nastane neskôr.

 

C. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Ceny produktov sú platné v okamihu uskutočnenia nákupu (objednanie). Fosfa a.s. si vyhradzuje právo meniť ceny produktov (inflácia).

 

Platba tovaru sa vykonáva v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na účet dodávateľa; č. ú.: 6374280/0300; IBAN: CZ46 0300 0000 0001 8269 6917, SWIFT: CEKOCZPP; VS: číslo Vašej objednávky. K cene tovaru je započítaná cena aj za poštovné a balné podľa kúpnych podmienok.

V prípade, že zákazník zvolí ako spôsob úhrady kúpnej ceny prevod na účet dodávateľa a ak nebude táto platba prijatá dodávateľom do 7 dní od doručenia potvrdenia prijatia záväznej objednávky, bude objednávka považovaná za zrušenú.

 

D. DODACIE PODMIENKY

 

Dodacia lehota začína bežať hneď od uzatvorenia kúpnej zmluvy za podmienky prijatia všetkých podkladov na včasné vybavenie objednávky. Objednávky vybavujeme do 14 dní od potvrdenia. Ak má Dodávateľ objednaný tovar na sklade, odosiela ho do 48 hodín. Ak zákazník objedná viac výrobkov s rozdielnou dobou dodania, je tovar odoslaný až potom, keď je zásielka kompletná. Pred odoslaním je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Tovar je dodávaný po celej Slovenskej republike. Aktuálne ceny poštovného vrátane prepravcov sú uvedené už v objednávke.

 

E. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov dodávateľa je zákazník povinný skontrolovať, či tovar nevykazuje zjavné chyby, ktoré bránia jeho používaniu. Ak áno, nie je zákazník povinný tovar prevziať a spíše s prepravcom zápis o poškodení/chybe. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy, resp. pred jeho prevzatím je zákazník povinný ihneď informovať tiež dodávateľa na nižšie uvedených kontaktoch, ktorý je povinný ihneď dodať bezchybný tovar.

 

V prípade výskytu skrytej chyby zistenej zákazníkom po prevzatí tovaru, môže zákazník uplatniť reklamáciu písomne alebo e-mailom.  Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje zákazník na adrese: Fosfa a. s., Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, alebo na e-mailovej adrese: info@feeleco.com. Oznámenie o chybách musí obsahovať: meno zákazníka, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby a popis toho, ako chyba vznikla. Obratom po prijatí oznámenia o chybách dodávateľ informuje zákazníka o následnom postupe v závislosti od druhu tovaru, najmä o tom, kam má zákazník chybný tovar doručiť (sídlo dodávateľa, predajne dodávateľa alebo autorizovaný servis a pod.). Na úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby bol zákazník schopný predložiť daňový doklad – faktúru, spoločne s tovarom.

 

V prípade, že je tovar potrebné poslať späť dodávateľovi, je zákazník povinný tovar zabaliť do originálneho obalu. V prípade, že zákazník nedodrží toto ustanovenie, zodpovedá zákazník za možné vzniknuté škody a reklamácia nemusí byť uznaná. V závislosti od druhu chýb a povahy tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v ČR, bude oprávnená reklamácia riešená výmenou tovaru, primeranou zľavou z kúpnej ceny, bezplatným odstránení chýb opravou či vrátením zaplatenej kúpnej ceny, a to podľa voľby zákazníka. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktu, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 

Záručná lehota je 24 mesiacov, ak nie je na obale tovaru uvedené inak.

 

Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia, prípadne odo dňa odovzdania reklamovaného tovaru.

 

Ak je reklamácia dôvodná, dodávateľ v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku vyzve zákazníka, aby si opravený alebo vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar zašle zákazníkovi na jeho náklady poštou na adresu určenú zákazníkom.

 

Ak dodávateľ reklamáciu neuzná, oznámi to zákazníkovi v primeranej lehote. Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie dodávateľ zákazníkovi oznámi, koľko by stála výmena tovaru.

 

Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť dodávateľovi, či žiada o výmenu za úplatu, inak je povinný si tovar v rovnakej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť dodávateľovi adresu, kam má byť tovar zaslaný.

 

F. OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

 

Prevádzkovateľ serveru www.feeleco.com a serveru www.feeleco.sk vám garantuje, že spracováva osobné údaje Zákazníka v súlade s právnymi predpismi a dbá o ochranu zákazníkových práv.

 

Zákazník má právo sa rozhodnúť, či osobné údaje Predávajúcemu poskytne; poskytnutie osobných údajov je nutnou podmienkou na uzatvorenie Zmluvy.

 

Níže uvedené osobné údaje budú spracované s cieľom identifikácie zákazníka ako kupujúceho, na realizáciu a uskutočnenie nutných účtovných operácií a zaúčtovanie platby za nakúpený tovar, s cieľom správnej dodávky tovaru a na komunikáciu so zákazníkom. Odoslaním objednávky, resp. návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy dáva zákazník súhlas s tým, že predávajúci môže odovzdávať osobné údaje svojich zákazníkov s cieľom riadnej prepravy tovaru, poskytovania spotrebiteľského úveru a podobného účelu tretím osobám, a to poskytovateľom služieb rozosielky obchodných oznámení, služieb zákazníckej podpory, dopravcom, splátkovým spoločnostiam, bankovým inštitúciám a poisťovniam, prípadne na účely prípadného vymáhania splatných pohľadávok zo Zmluvy. Inak zo strany predávajúceho nedochádza k predávaniu či prenajímaniu osobných údajov v prospech tretej strany.

 

Pred odovzdaním osobných údajov tretej osobe je vždy s touto osobou uzatvorená písomná zmluva upravujúca spracovanie osobných údajov, zaisťujúca záruky na spracovanie osobných údajov, a dodržiavanie spracovania osobných údajov v súlade so zákonom.

Predávajúci zhromažďuje, uchováva a spracováva (ďalej len „spracováva“) identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a niektoré ďalšie údaje, ktoré kupujúci poskytol v súvislosti s uzatvorením zmluvy.

 

Spracovanie osobných údajov môže byť tak manuálne, ako aj automatizované a prebieha v informačných systémoch správcu.

 

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje uvedené o kupujúcom a jeho odbere v zmluve, prípadne zmluvnom formulári t. j.

a)     meno a priezvisko,

b)     adresa na fakturáciu a dodanie tovaru,

c)     telefonické spojenie,

d)     elektronická adresa (e-mail)

 

u Kupujúcich právnických osôb alebo fyzických podnikajúcich osobách požadujeme navyše:

a)     názov spoločnosti (obchodná firma)

b)     a IČO, DIČ

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kupujúcim kedykoľvek odvolaný, inak platí po dobu max. 36 mesiacov po riadnom ukončení zmluvného vzťahu s Predávajúcim (t. j. napr. po vzájomnom vysporiadaní všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy). Ak stanovia právne predpisy zákonnú povinnosť uchovávať niektoré údaje o Zákazníkovi dlhšie než 12 mesiacov, riadi sa dodávateľ touto zákonnou povinnosťou. Medzi tieto povinnosti patrí napríklad povinnosť uchovávať dokumentáciu na účely vedenia účtovníctva a pod.

 

Podrobnejšie informácie stanoví dokument označený ako Informácie o spracovaní osobných údajov, dostupný na webe Dodávateľa.

  

G. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA

 

Dodávateľ má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu zákazníka v termíne, ktorý zákazníkovi oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu, príp. v prevádzkarni dodávateľa pri osobnom odbere, dostane zákazník k tovaru daňový doklad.

 

Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zákazník nesplnil svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu.

 

Dodávateľ má ďalej právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky), ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne so zákazníkom na novom plnení. V prípade, že zákazník zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom, gsm banking a pod.) a ak odstúpi dodávateľ od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti dodávateľ zákazníkovi celú sumu najneskôr do 5 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 

Ak odstúpil zákazník platne od zmluvy, je dodávateľ povinný do 14 dní od odstúpenia vrátiť  zákazníkovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru rovnakým spôsobom, akým platbu od zákazníka prijal, nie však skôr, než mu zákazník odovzdá tovar či preukáže, že dodávateľovi tovar odoslal, ak zákazník nevysloví súhlas s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý by preň neznamenal ďalšie náklady. Ak zákazník zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaný dodávateľom, vráti dodávateľ zákazníkovi spolu s kúpnou cenou tiež náklady na dodanie tovaru len vo výške najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania tovaru.

 

Dodávateľ vystaví bez zbytočného odkladu po vrátení tovaru zákazníkovi dobropis a tento zašle zákazníkovi. 

 

H. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

Zákazník je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

 

Zákazník je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník zoznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

 

Ak je tovar prepravovaný dopravcom, ktorý zákazníka na označenej adrese nezastihne, je dopravca oprávnený tovar odovzdať inej dospelej osobe, ktorá sa na označenej adrese nachádza a je ochotná tovar prevziať, zaplatiť zaň kúpnu cenu a odovzdať zákazníkovi. Ak dopravca na označenej adrese nikoho nezastihne, ponechá na mieste písomné oznámenie o dátume a mieste uloženia zásielky, termíne, kedy si môže zákazník tovar vyzdvihnúť, a telefónnom čísle, kde si môže zákazník dohodnúť termín a spôsob prevzatia tovaru. Zákazník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru a jeho prípadným uskladnením u dopravcu.

 

Zákazník môže písomne na adresu sídla dodávateľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy či do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

Zákazník nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Na uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

 

Dodávateľ je povinný zákazníkovi vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom podľa podmienok uvedených vyššie pod písmenom E.  Najneskôr v lehote 14 dní je zákazník povinný dodávateľovi zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený dodávateľovi kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie zákazník.

 

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností zákazníka, je dodávateľ oprávnený voči zákazníkovi uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu. Za poškodenie sa na tieto účely kúpnej zmluvy považuje aj nedôvodné odstránenie ochranných pečatí a nálepiek, označení a loga výrobcu umiestnených výrobcom, resp. dodávateľom na tovare.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy  je dostupný na webe Dodávateľa.

 

I. RIEŠENIE SPOROV

Vzájomné spory medzi dodávateľom a zákazníkom riešia všeobecné súdy.

 

J. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU

 

Ak sa zákazník v postavení spotrebiteľa domnieva, že ho dodávateľ poškodil, alebo že nesplnil svoje záväzky, môže sa obrátiť na našu e-mailovú adresu info@feeleco.com.

 

Ak nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení Zákon č. 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html

 

Na Českú obchodnú inšpekciu, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.

Spotrebiteľ môže podať návrh na Českú obchodnú inšpekciu alebo poverený subjekt najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

 

Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na e-mailovú adresu adr@mpo.cz.

 

V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.

 

Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

  

K. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach dodávateľa, v deň podania elektronickej objednávky zákazníkom.

 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 25. 5. 2018